Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Obrońców Westerplatte w Ujeździe reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska.

      Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:

a)     listownie: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6,

b)     przez adres e-mailowy: spu@ujazd.com.pl,

c)      telefonicznie pod numerem: (44) 719 22 30.

1.   Wyznaczono inspektora ochrony danych – Żanetę Bykowską-Winkiel, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: 692 846 784 lub pod adresem e-mail: iod.spu@ujazd.com.pl.

2.     Pana/Pani/ucznia dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1)    art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) między innymi w celu:

- wykorzystania wizerunku dziecka lub pracownika, aby promować osiągnięcia uczniów oraz instytucji,

- udziału w rekrutacji na wolne stanowisko pedagogiczne/urzędnicze – dotyczy przetwarzania danych innych niż podane w art. 22 § 1 Kodeksu pracy na wyraźne żądanie zainteresowanej osoby,

2)   art. 6 lit b RODO celem realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

3)   art. 6 lit. c RODO  (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) między innymi w celu:

prowadzenia rekrutacji uczniów do szkoły oraz zajęć lekcyjnych,

-   kształcenia, wychowania i sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą,

-   prowadzenia rekrutacji pracowników,

-   wypełniania obowiązków pracodawcy,

-   organizacji praktyk studenckich i staży,

- zapewniania bezpiecznych warunków pracy oraz nauki uczniom i nauczycielom oraz ochrony jednostki poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego

-   przeprowadzanie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego

4)  art. 9 ust. 2 lit. a , lit. b i lit. h RODO (przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii) w związku z odpowiednio:

-     prowadzeniem rekrutacji pracowników,

-     wypełnianiem obowiązków pracodawcy,

-     kształceniem, wychowaniem i sprawowaniem opieki nad dziećmi i młodzieżą

w związku z realizacją przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

5)   Odbiorcami Pana/Pani/ucznia danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa np.: firmy dostarczające oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji szkolnej, jednostki realizujące zadania z zakresu medycyny pracy, firmy ubezpieczające uczniów podczas wycieczek

6)   Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7) Pana/Pani/ucznia dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) dane będą mogły być przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. rozpowszechniania wizerunku, konkursu i w wielu innych wypadkach, kiedy o tą zgodę poprosi Przedszkole Samorządowe wówczas będą one przetwarzane do czasu odwołania zgody.

8)     W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora:

a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 RODO),

b)     sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),

c)     usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

d)     ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),

e)      przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO).

9)   W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10)  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy wynika z przepisów prawa, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

11)  Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 


 


 


 Wyświetlony: 1574

Dodany 18.01.2022 08:46:26 przez Waldemar Rurarz

Autor dokumentu Waldemar Rurarz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2022 09:03:52 przez Waldemar Rurarz

Historia zmian [5]

Najnowsze

31.05.2022 15:05

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Czytaj dalej...

18.01.2022 09:03

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Czytaj dalej...

18.01.2022 09:02

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Czytaj dalej...

18.01.2022 09:01

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Czytaj dalej...

18.01.2022 09:00

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Czytaj dalej...

18.01.2022 08:54

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Angelika Podolczak Zadaj pytanie

Tel: 44 7192111

Fax:


Waldemar Rurarz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192230

Fax: